Čo a kedy je Medzinárodný deň gramotnosti?

Od svojho vývoja sa Medzinárodný deň gramotnosti každoročne oslavuje na celom svete, aby pripomenula verejnosti dôležitosť gramotnosti. Jednoduchým oslavou tohto dňa sa UNESCO usiluje o dosiahnutie gramotnejšej a udržateľnejšej spoločnosti. Medzinárodný deň gramotnosti sa každoročne oslavuje 8. septembra 1967.

História medzinárodného dňa gramotnosti

Gramotnosť je schopnosť osoby čítať a písať. Koncept schopnosti čítať a písať si získava hlbokú slávu po celom svete. Táto koncepcia sa rýchlo rozširuje v krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), aby sa do nej začlenili zručnosti prístupu k poznatkom prostredníctvom aplikácie technológií a hodnotenia komplexných súvislostí.

Medzinárodný deň gramotnosti bol formulovaný s cieľom zdôrazniť dôležitosť poznania, ako čítať a písať v súčasnej spoločnosti. Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) ju prvýkrát verejne oznámila v roku 1966 počas generálnej konferencie organizácie. Medzinárodný deň gramotnosti sa mal každoročne osláviť 8. septembra. Tento deň bol prvýkrát slávený v roku 1967.

Oslava Medzinárodného dňa gramotnosti

Na Medzinárodný deň gramotnosti majú rôzne vládne inštitúcie a organizácie občianskej spoločnosti vyzdvihnúť zlepšenia gramotnosti, ktoré boli zaznamenané, a premýšľať o výzvach, ktoré stoja pred rozvojom úrovne gramotnosti vo svete. Zdokonalené zlepšenia a výzvy by pomohli posilniť gramotnosť v budúcej spoločnosti.

Hlavné agendy uvedené v programe trvalo udržateľného rozvoja UNESCO do roku 2030 podporujú úroveň gramotnosti v súčasnej spoločnosti. Svetoví lídri spustili tento program v septembri 2015.

Do roku 2030 sa UNESCO usiluje o dosiahnutie všeobecného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a lepším možnostiam vzdelávania pre všetky vekové skupiny v spoločnosti. Jedným z cieľov UNESCO je zabezpečiť, aby mladá generácia dosiahla gramotnosť a matematickú gramotnosť, ako aj zabezpečiť, aby negramotní dospelí dostali túto schopnosť.

Témy Medzinárodného dňa gramotnosti

Každý rok má inú tému týkajúcu sa osláv tohto dňa. UNESCO sa pôvodne zameriavalo na zvýšenie úrovne gramotnosti v oblasti čítania a písania; s rýchlymi zmenami v technológiách však UNESCO presunulo svoj program do gramotnosti v digitálnom svete.

V roku 2017 bola hlavnou témou Medzinárodného dňa gramotnosti „Gramotnosť v digitálnom svete“. Hlavným cieľom v uvedenej téme je zamyslieť sa nad významom toho, čo znamená gramotnosť pre čoraz viac sprostredkované spoločnosti. Počas tohto roka sa táto organizácia zameriava aj na skúmanie toho, ako môže uplatňovanie digitálnych technológií pomôcť pri dosahovaní hlavného programu Medzinárodného dňa gramotnosti.

V roku 2018 bola témou Medzinárodného dňa gramotnosti „Rozvoj gramotnosti a zručností“. Napriek masívnym zlepšeniam zaznamenaným v modernej spoločnosti stále existujú výzvy v oblasti gramotnosti, pričom dopyt po zručnostiach vyžadovaných v pracovnom prostredí sa rýchlo vyvíja. Cieľom tejto témy je preskúmať integrované prístupy, ktoré podporujú rast gramotnosti a rozvoj zručností. Prostredníctvom tohto prístupu by UNESCO dokázalo zlepšiť životy ľudí prostredníctvom získaných zručností. Tento deň bol zameraný na požadované zručnosti a kompetencie potrebné pre zamestnanie.

Odporúčaná

Veľké mestá v Čile
2019
Slávne umelecké dielo: Nighthawks
2019
Čo je ľadovec?
2019