Čo je znečistenie živinami?

Čo je znečistenie živinami?

Termín znečistenie živinami sa vzťahuje na nadbytok živín v určitom útvare vody a je považovaný za typ znečistenia vody. Najčastejšie kontaminanty, ktoré prispievajú k znečisteniu živinami, sú fosfor a dusík, ktoré sa často používajú ako hnojivá v poľnohospodárskom priemysle. Znečistenie živinami vo vode je primárne spôsobené odtokom z plodín, dobytkom, septikmi súkromných domov a výfukom z vozidiel. Okrem toho, fosfor a dusík môžu byť prítomné v chemikáliách používaných na úpravu terénnych úprav, ako aj v komunálnych kanalizačných zariadeniach. Znečisťujúce látky prítomné v týchto lokalitách, ako aj znečisťujúce látky prítomné vo vzduchu, sú vyplavené zrážkami a prepravované do blízkych vodných ciest. Dokonca aj sneh a topenie ľadu môžu prenášať znečisťujúce látky do miestnych povodí.

Aké sú účinky znečistenia živinami?

Tak ako fosfor a dusík fungujú ako hnojivá v poľnohospodárskom priemysle, tieto látky majú rovnaký účinok aj vo vode (vrátane zdrojov podzemnej vody). Keď sú vodné plochy oplodnené fosforom a dusíkom, rastliny rias sa viac rozvíjajú, rastú a prospievajú v procese známom ako eutrofizácia. So zvyšujúcou sa populáciou rias začína blokovať zvyšujúce sa množstvo slnečného žiarenia, čo má negatívny vplyv na iné rastliny vo vode. Ako viac a viac rastlín zomrie, ich pozostatky padajú na dno a začínajú sa rozpadať. Proces rozkladu pracuje na znížení množstva kyslíka dostupného vo vode a toto vyčerpanie kyslíka má za následok stratu veľkého počtu druhov vodných stavovcov a bezstavovcov. Okrem poškodzovania prírodného prostredia môže znečistenie živín a jeho následný výskyt spôsobiť aj ochorenie ľudí, ak prídu do styku s kontaminovanou vodou alebo ju vypijú. Ľudia sú tiež vystavení zvýšenému riziku, že sa stanú chorými, ak konzumujú ryby alebo iné vodné živočíchy, ktoré sú ulovené z vody znečistenej živinami. Okrem toho systémy komunálnej pitnej vody, ktoré sa spoliehajú na podzemnú vodu, môžu tiež obsahovať zvýšené hladiny fosforu a dusíka.

Predchádzanie znečisteniu živinami

Keďže znečistenie živinami sa považuje za vážny environmentálny problém, mnohé vlády a organizácie na celom svete sa venujú jeho prevencii a odstraňovaniu. Niektoré prístupy zamerané na prevenciu zahŕňali vládne nariadenia na kontrolu objemu vypúšťania a množstva znečisťujúcich látok v uvedenom vypúšťaní, ktoré môže spoločnosť emitovať. Napríklad v Spojených štátoch poskytuje Národný systém eliminácie znečisťujúcich látok povolenia pre spoločnosti v snahe kontrolovať a predchádzať znečisťovaniu živinami. Tento regulačný systém však nemá žiadnu právomoc nad únikom, ktorý pochádza zo súkromných podnikových zariadení, pretože táto otázka sa považuje za zdroj, ktorý nie je zdrojom zdroja, čo znamená, že znečisťujúce látky môžu pochádzať z viacerých zdrojov. Ďalšie organizácie sa venujú odstraňovaniu znečistenia živinami z vodných zdrojov, čo môže zahŕňať biofiltráciu. Biofiltrácia je systém, ktorý obsahuje živú rastlinnú hmotu na zachytávanie a rozkladanie kontaminantov. Podobný prístup je bioremediácia, pri ktorej sa mikroorganizmy používajú na rozrušovanie kontaminantov namiesto živých rastlín.

Odporúčaná

Etnické skupiny Malawi
2019
Catherine de Medici - Slávne postavy v dejinách
2019
Aké jazyky sa hovoria v Sao Tome a Principe?
2019